Проектът REPLICA – “Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район” е интердисциплинарен научноизследователски проект подкрепен от Българското Министерство на образованието и науката (МОН) чрез покана на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) в рамките на „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2017 г.” Финансирането по настоящия проект е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за научни изследвания, за придобиване на нови знания, както и за насърчаване участието на младите учени и постодкторанти в научноизследователска дейност.

Основната цел на проекта е да се използва съвременна дистанционна технология за изучаването и характеризирането на екстремни метеорологични събития в района на гр. Ахтопол, като същевременно се осъществи и оценка на работата на широко използван числен прогностичен модел WRF (Weather Research and Forecasting) в условията на такива екстремни явления.

По същността си това изследване, базирано на наземни дистанционни измервания, е пионерно за нашата страна и попълва съществената празнина от подобни проучвания в България, в сравнение с други страни в Европа. Получените резултати могат да послужат за основа на по-нататъшна научна дейност или за прилагане на сходни подходи към редовете от данни от различно естество, които биха могли да намерят приложение при един по-детайлен обзор на регионалния климат, при научни изследвания свързани с морска метеорология, при проучвания за възобновяеми източници на електроенергия от ветрови генератори, за планиране и изграждане на технически съоръжения в района, при екологични оценки и въздействие върху околната среда, при създаването на системи за ранно предупреждение за опасни метеорологични явления, авиационна и морска навигационна сигурност и други икономически и социални дейности, зависещи от полето на вятъра и неговата прогноза и в частност от екстремните ветрове.