Нови знания

Научните резултати в този проект са обвързани … от една страна с достигането до нови детайлни знания за разпределението на скоростта на вятъра във височина, а от друга страна с получаването на такива знания относно вертикалната структура на крайбрежния АГС на Българското Черноморие в условията на екстремно силни ветрове, допълнени с частни случаи за верификация на работата на широко използван мезометеорологичен модел за числена прогноза в условия на екстремни явления.

Предлаганите в проекта методи и подходи … за достигането до нови по – детайлни знания допринесат за обогатяване на опита на научния колектив, участващи в него, чрез обработка и статистически анализи на голям обем информация от времеви редове с данни от уникална за България наземно базирана дистанционна апаратура за акустични сондирания на атмосферата. В допълнение научната работа на участниците по този проект допринася и до попълване на празнините от подобни изследвания в България, както същевременно поставя екипа от учени сред пионерите занимаващи се с верификация на мезометеорологични моделни данни чрез акустични измервания с висока пространствена и времева резолюция при екстремни явления в услови на комплексен терен на територията на страната.

Получените резултати могат да послужат за … основа на по-нататъшна научна дейност или за прилагане на сходни подходи към редовете от данни от различно естество, които биха могли да намерят приложение при един по-детайлен обзор на регионалния климат, при научни изследвания свързани с морска метеорология, при проучвания за възобновяеми източници на електроенергия от ветрови генератори, за планиране и изграждане на технически съоръжения в районна, при екологични оценки и въздействие върху околната среда, при създаването на системи за ранно предупреждение за опасни метеорологични явления, чиято основна цел е опазване на човешки животи и защита на обществото и изградената инфраструктура, авиационна сигурност и други икономически, и социални сфери на дейности пряко свързани и зависещи от полето на вятъра и неговото моделиране и в частност екстремните ветрове.