Христина Кирова (г-жа)

Aсистент, докторант
Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)
Участник в проект REPLICA

Накратко за образованието

През 2003 г. придобива образователнa степен магистър по специалност физика и специализация метеорология във Физическия факултет – катедра “Метеорология и геофизика” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, България. Темата на дипломната и работа е “Разработване и тестване на нови самонормиращи се варианти на адвективната схема TRAP”. През 2017 г. е зачислена за докторант в самостоятелна форма на на обучение в област на висшето образование “4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1 Физически науки (Метеорология) в НИМХ-БАН. Тя има опит в числено меделиране а атмосферни процеси и в моделиране на атмосферното замърсяване, моделиране на валежи. Учатвала е проекти с национално и международно финасиране и COST Action ES1004.

Професионална кариера

От 2010 г. е назначена като физик в НИМХ-БАН, от 2014-2017 г. на длъжност асистент, в секция „Моделиране на атмосферното замърсяване” към департамент “Метеорология”.

Научни интереси

Атмосферен граничен слой, Числени модели за прогноза на времето, дисперсия на атмосферни замърсители в градска среда.

Практически опит в областта на аерологичните сондажи, приземните измервания, анализ на времеви редове и климатология.

Дигитална компетентност

Добро владеене на софтувер за визулазицаия и обработка на данни (R, Gloden Softare Grapher, NCL., GrADS), MS Office и основно владеене на софтуер за графичен дизайн ( Adobe Photoshop, CorelDraw Oбработка и анализ на данни от приземни измервания и сондаж на метеорологични елементи.


Орлин Георгиев (г-н)

Aсистент, докторант
Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)
Участник в проект REPLICA

Накратко за образованието

2005 година завършва 18 СОУ Уилям Гладстон, природоматематически профил с френски език. През 2009 г. придобива образователно – квалификационна степен Бакалавър по специалност физика, модул „метеорология“ във Физическия факултет – катедра “Метеорология и геофизика” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, България. 2011 година получава окс Магистър по АМГ, програма „метеорология“ с тема „Особености на вятъра като климатична компонента в Североизточна България“. През 2012 г.е приет задочна докторантура в НИМХ. Темата на неговото проучване е свързана с вертикалните профили на метеорологичните елементи. Заглавието на дисертационната работа е „Атмосферен граничен слой в градска среда по данни от аерологични сондажи и системи за дистанционно сондиране на атмосферата“.

Професионална кариера

От 2010 г. е назначен за физик в НИМХ. От 2011 година отговаря за Централната Метеорологична Станция и Централната Аерологична Обсерватория на НИМХ. През 2014 година отговаря за метерологичната мрежа. Участник в ежегодната конференция на Европейското метеорологично общество 2011 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018, ISARS 2016 / 2018 и курсове и школи по климатология и дистанционни методи, участник в срещи по COST Акции, професионален обмен в SIRTA, Франция..

Научни интереси

Аерологични изследвания на атмосферата, дистанционни методи, Атмосферен Граничен Слой (АГС), Климатология, огранизация на метеорологичната мрежа и измервания, Анализ на времеви серии – обработка и анализ на големи масиви от данни от модели и измервания, полярна метеорология, метеорология на други планети.

Практически опит: в областта на аерологичните сондажи, приземните измервания, анализ на времеви редове и климатология.

Теоретичен опит: океанология, синоптика, моделиране на метеорологични процеси, радарна метеорология, разпространение на замърсители в атмосферата.

Дигитална компетентност

Работа с Уиндоус и Линукс системи за обработка на времеви редове и големи обеми от данни, основна работна ОС – Линукс.