Дамян Барантиев (г-н)

Главен асистент, д-р
Институт за изследване на атмосферата, климата и водите при Българска академия на науките (ИИАКВ – БАН)
Ръководител на проект REPLICA
; ORCID iD: 0000-0001-9908-9014

SCOPUS Author iD: 55185261300; PUBLON iD: AAH-6052-2019

Накратко за образованието

През 2003 г. придобива образователно – квалификационна степен МАГИСЪР по специалност физика и специализация метеорология във Физическия факултет – катедра “Метеорология и геофизика” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, България. Преди дипломирането си, той получава възможността да специализира една година в Националния институт по метеорология и хидрология при Българска академия на науките (НИМХ-БАН) чрез Национална програма за стипендии свързана със Световната Федерация на Учените.

Темата на дипломната му работа е “Моделиране на атмосферното замърсяване с цел подпомагане вземането на решение”. През 2016 г. завършва задочната си докторантура в научна област “Дистанционни изследвания на земята и планетите” в НИМХ-БАН. Темата на неговото проучване е свързана с оперативни данни от апаратура за дистанционно акустично сондиране на атмосферата (Scintec MFAS Flat Array Sodar) и приземни измервания от автоматична метеорологична станция. Заглавието на докторската му дисертационна работа е “Характеристики на крайбрежния атмосферен граничен слой в Ахтопол по содарни и моделни данни”.

Професионална кариера

От края на 2018 г. е назначен като главен асистент в Институт за изследване на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките (ИИКАВ-БАН). Неговата научна и професионална кариера е изграждана над едно десетилетие в структурите на Българската национална хидро метеорологична служба (НИМХ – БАН). От края на 2005 г. работи в Хидро Метеорологична Обсерватория – Бургас (HMO-Бургас) на НИМХ-БАН. Започва като физик, след това става асистент през 2008 г. и през 2016 г. завършва задочната си докторантура, след което е назначен като главен асистент в НИМХ-БАН, секция “Приложна метеорология” към департамент “Метеорология”. През годините на професионалната си кариера участва в множество научни проекти, някой от тях международни, а други с чуждестранно участие. В момента той е участник в 6 научни проекта, 2 от които отново са международни (COST Action CA16202 “InDust” and COST Action CA18235 “PROBE”), 2 се финансират от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), на единят от който той е координатор на изследователския екип. Резултатите, свързани с неговата научна работа са представени повече от 50 пъти на над 40 научни форума, семинари и работни срещи, 26 от които са международни.

Научни интереси

Дистанционни измервания, Атмосферен Граничен Слой (АГС), Крайбрежна метеорология и Климатология, Числени методи и модели симулации, Мезометеорологично моделиране, Анализ на времеви серии – обработка и анализ на масиви от данни от модели и измервания.

Практически опит в областта на разпространение на акустични вълни в турбулентната атмосфера, вертикални профили на вятъра и турбулентни параметри, дневен и нощен АГС, анализ на времеви редове, оценка на числени мезометеорологични модели (WRF), крайбрежна метеорология и климатология.

Теоретични познания за приземен слой (ПС), височина на смесване, Вътрешен Граничен Слой (ВГС), вертикални профили на температурата, лидарни и содарни системи, радиометри, измервания от летателни апарати, SAR технология, безпилотни летателни система (UAS), метеорологични балони и радари.

Дигитална компетентност

Работи добре с програми като MatLab, MS Windows, MS Office, Adobe CS и CorelDRAW. Познания по програмни езици, като бейсик, паскал и фортран. Създаване, обработка и анализ на 2-D, 3-D и 4-D база данни от дистанционни и приземни измервания на метеорологични елементи в атмосферата.