Институт за изследване на атмосферата, климата и водите при Българска академия на науките (ИИАКВ – БАН)

Изпрати съобщение

    Адрадрес за кореспонденция:
    П.К.143, София 1113, България

    Лице за контакт: Дамян Барантиев