Численото моделиране е осъществено с мезомащабен числен модел за изследване и прогнозиране на времето (Weather Research and Forecasting /WRF/ с динамично ядро ARW), версия 3.3.1. Моделът е инициализиран с US National Center for Environmental Prediction Final Analyses (FNL) с 1⁰x1⁰ пространствена и 6 часа времева резолюция. Изчисленията са извършени с т.нар. „двупосочно вместване” върху три моделни области (МО) със стъпка на мрежата 25, 5 и 1 km, съответно и брой на точки в отделните МО както следва 26×21, 36×36, 111×111. Използвана е Ламбертова конформна проекция (с параметри Truelat1=30⁰N и Truelat2=60⁰N и с координати на центъра на най-външната моделна област: 42.084⁰N и 27.951⁰E). Гео данните за релеф са с резолюция 30 секунди (от порядъка на 1 km). Видът на подложната повърхност е описан в 24-те категории на USGS (US Geological Survey).

Избраните параметризации за описание на физичните процеси са представени в таблица. За горна граница на атмосферата е определено нивото 50 hPa. Броят на нивата по вертикалата е 43, като 30 от тях са под 2000 m.

За избраните периоди първите 12 часа от прогнозата не участват в представения анализ (spin-up период от 12 часа). Данните от модела са извлечени с 10-минутна времева резолюция, за да съответстват на времевата резолюция на содарните данни. Изследвана е възможността на използваната конфигурация на WRF да възпроизведе наблюдаваната еволюция на вертикалната структура на полето на вятъра в крайбрежен район за ситуацията от 17-18.09.2016 г., когато е наблюдаван период с високи скорости на вятъра, последван от период с морски бриз.