В този проект се използват данни от модерен наземно базиран прибор за дистанционно акустично сондиране на АГС (содар – SCINTEC Flat Array Sodar MFAS), чиито максимален вертикален обхват достига до 1000 метра. Този инструмент е инсталиран през юли 2008 г. (резултат от съвместен научноизследователски проект в областта на хидрометеорологията и мониторинг на околната среда, между НИМХ ‐ БАН и НПО “Тайфун” – Росхидромет) в най-южната морска синоптична станция от системата на НИМХ (на територията на ЕП Ахтопол). Тази Доплерова система за сондиране на атмосферата извършва непрекъснати измервания с висока времева (запис на всеки 10 минути с периодът на осреднение от 20 минути) и пространствена резолюция (данни през 10 метра височина, започвайки от 30 м над ЗП и достигайки до височинеа между 400 и 800 м в зависимост от състоянието на атмосферата) на стандартни метеорологични параметри, и турбулентни характеристики в крайбрежния АГС, благодарение на което е налице основа за неговото климатичното изучаване посредством достигне до нови знания за вертикалната му структура и еволюция. Новото качество на данните, които предоставя содара, също така дават възможност за реализацията на редица теоретични и практични цели, като изучаване на локалната атмосферна циркулация – морски бриз, регионален климат в крайбрежен район, оценка на моделни данни и потенциала на вятъра, подобряване прогноза на времето, др.

Доплерова система за сондиране на атмосферата – SCINTEC Flat Array Sodar MFAS с честотен обхват 1650 – 2750 Hz, 9 ъгъла на излъчване/приемане (0°, ± 9.3°, ± 15.6°, ± 22.1°, ± 29°), вертикален обхват от 150 m до 1000 m и вертикална резолюция от 10 m. Точността при измерване на скоростта на вятъра е 0,1 – 0,3 ms-1; обхват на хоризонталната скорост на вятъра ± 50 ms-1; точност на вертикалната скорост на вятъра 0.03 – 0.1ms-1; обхват на вертикалната скорост на вятъра ± 10 ms-1; точност на посоката на вятъра 2 – 3 градуса.

Метеорологична обсерватория (МО) Ахтопол е разположена в югоизточна България на около 2 km в югоизточна посока от гр. Ахтопол. Обсерваторията попада в континентално – средиземноморската климатична област, Черноморска климатична подобласт, климатичен район на Странджанското Черноморие. Разположена e върху равнинен тревист терен на около 400 m навътре в сушата и е на 30 m над морското равнище. Брегът в близост до обсерваторията е стръмен с височина от около 10 метра, а разположението на бреговата ивица е с приблизителна посока от северозапад към югоизток.