План за управление на проекта

(РП1) Създаване на специфична база данни в подходящ формат за целите на проекта и анализ на разпределение на скоростта на вятъра във височина с приложено двупараметричното разпределение на Вейбул. Извеждане на еталонен профил за екстремни профили.

Измервания

 • Еднотипна обработка на суровите данни от наблюденията със содар
 • Импортиране на изходящите данни от обработката на суровите данни във формат, подходящ за работа в MatLab среда и създаване на подходяща за обработка база данни от акустичното сондиране на крайбрежния АГС.
 • Изготвяне на анализ за разпределение на скоростта на вятъра във височина (изготвяне на хистограми) и прилагане на двупараметричното разпределение на Вейбул към всяко едно ниво на измерване. Анализиране на изменението на вероятностното разпределение на скоростта на вятъра във височина.
 • Определяне на стойности надвишаващи деветдесетия процентил на вероятностната плътност на разпределенията на Вейбул за всяко едно ниво и извеждане на еталонен профил за екстремни стойности на скоростта на вятъра.

(РП2) Определяне на ситуациите с екстремни ветрове и извеждане на разпределението им по месеци и по часове от денонощието през различните години. Метеорологичен анализ и избор на определени периоди с екстремни ветрове, за които да се осъществи оценка на работата на мезометеорологичното моделиране.

Измервания

 • Сравнение на полученият „еталонен“ профил от екстремни стойности с всеки индивидуален, реално измерен профил на скоростта на вятъра от целия разглеждан период на всяко ниво през 10 метра височина;
 • Извършване на подбор само на профили с наличие на данни на 70 метра (целта е да се изключат „къси профили“ от анализа на екстремни явления) и достигащи до височина, определена от изпълнение на условие за стойностите им да са по-големи от тези на еталонния профил във цялата извлечена височина.
 • Извеждане на разпределението на реално измерени екстремни профили от содара по месеци и по часове от денонощието през различните години.
 • Подбор на подходящи периоди с достатъчна продължителност на екстремни явления за целите на мезометеорологичното моделиране (фокусът ще е върху по – дълготрайни и устойчиви периоди) с придружен метеорологичен анализ за районна на изследване (Югоизточни Балкански полуостров) чрез архиви от синоптични карти, аерологични сондирания и полета на метеорологични елементи по оперативни и моделни данни на националната и международни метеорологични служби.

(РП3) Инициализиране на числен нехидростатичен метеорологичен модел WRF и извеждане на стимулационни данни за полето на вятъра (скорост, посока и компонентите на вектора на вятъра). Избор и прилагане на апроксимация за извеждане на интерполирани моделни данни на нива близки до тези на измерване от содара.

Моделиране

 • Конфигуриране на модела WRF: избор на подходящи параметризации на физическите процеси, които ще се използват за числените симулациите в раиона на ЕП Ахтопол, определяне на моделната област и нейните под области.
 • Инициализиране на модела WRF според подбраните периоди с екстремни явления с висока изходяща времева резолюция (10 минути) и оптимален брой на вертикални нива с изходящи моделни данни в първите 1000 метра от ЗП.
 • Обзор на получените моделни резултати и извеждане на интерполирани моделни данни за множество под нива между реално изходящите от числената симулация, чрез линейна апроксимация на моделните данни от симулацията с цел максимално доближаване до вертикалните нива на измерване от содара.

(РП4) Оценка на работата на мезометеорологичното моделиране в крайбрежна зона в условия на екстремни ветрове за подбраните периоди, чрез извеждане на корелационни зависимости (коефициент на Пирсън) между измервания и данни от моделирането при екстремни явления. Обобщен анализ на осреднени характеристики и техните дисперсии на крайбрежен АГС в условията на екстремни ветрове – визуализация на осреднени данни от времевите серии на всички регистрирани екстремните профили в ЕП Ахтопол. Сравнение/съпоставка на получените резултати с аналогични изследвания в научната литература.

Разшири

 • Извеждане на корелационни връзки между пет двойки променливи (моделни данни / измервания) – посока и скорост на вятъра (WD, WS), както и трите компонентите на вектора на вятъра (W – вертикална скорост, U – източна компонента и V – северна компонента) използвайки два типа изменение на коефициента на Пирсън определени от:
  • сравнение на времеви ход на двойка променливи на определена височина;
  • сравнение на индивидуални профили на двойка величини във даден момент;
 • Извеждане на осреднени профили и техните дисперсии на полето на вятъра и турбулентността от времевите серии на всички регистрирани екстремни профили порез изследвания период на територията на ЕП Ахтопол.

(РП 5) Контрол и управление на изпълнението на задачите по проекта. Изработване на уебстраница на проекта, публикуванe на информация за проекта и резултати от извършените дейности по него.

Разшири

 • Координиране на дейностите по отделните работни пакети, техните срокове на изпълнение и взаимодействието между тях;
 • надзор на изпълнението на финансовия план и предприемане на действия за изменението при необходимост;
 • координиране и следене за изготвянето в срок на отчетите по етапи;
 • цялостен преглед на резултатите и подбор на подходящите такива за представяне в научни публикации и конференции ;
 • стимулиране на активността на сформирания колектив от учени и търсене на възможности за представяне на резултати по проекта на международни конференции;
 • подготовка на научни публикации с резултати от изследванията;
 • популяризиране на целите и задачите по проекта в интернет пространството чрез изготвяне на уеб сайт, на който освен обща информация за проекта да бъдат оповестени и постигнати резултати от изпълнените задачи по проекта.
 • анализ на потенциални рискове, които биха могли да възпрепятстват изпълнението на поставените задачи в проекта и предприемане на навременни действия за минимизирането им.